Rhyl Music Club

North Wales International Concerts

Over 70 years of music making in Rhyl

Rhyl Music Club was founded by Michael Lewis MBE in 1947 and, as a member-run charitable organisation, plays a major rôle in the cultural life not only of the town but of the whole North Wales coast. We rely totally on our concertgoers, donations and fundraising to provide a platform for some of today’s latest and best musicians as well as established stars in the field of classical music.

North Wales’ premier live classical music venue

Whilst venues such as Theatre Clwyd and Venue Cymru offer a small number of classical events, only Rhyl Music Club stages a series of 12 concerts every year. The roll-call of international names who we have been privileged to hear in our 70 year history includes Martha Argerich, John Lill, Bryn Terfel, John Ogden and Nigel Kennedy.

12 first class concerts, October through March. Plus a Summer Celebrity concert

Our alternate Wednesday evening concert season will begin again on 3 October 2018 and finish on 20 March 2019.

One of the aims of the club each season is to support young musicians in North Wales who are thinking of a musical career. For the last three years we have sponsored school workshops led by our visiting artists who have also given master-classes as a prelude to their evening concerts.

Some of the best up-and-coming musicians in Europe

We have always striven, usually successfully, to attract the very best performers we can afford for our discerning audiences. From chamber orchestras to brass ensembles, string, piano, wind and percussionist soloists to choirs and singers, the aim is always to provide the highest quality of live music outside of the main urban centres. The 2018-19 season promises to be no exception.

Our own superb Bösendorfer grand piano

Since first acquiring a Steinway grand, the club has prided itself on being able to offer the top pianists an instrument of the highest quality.The current Bösendorfer Imperial Grand is well able to handle both the exquisite tones of Llŷr Williams and the bravura performances of Andrew Wilde or his protegé Slava Sidorenko – they would soon let us know if it were not up to scratch!

Excellent acoustic of the refurbished Rhyl Town Hall

One of the best concert halls on the North Wales coast, with a fine acoustic, the well furnished hall seats over 300 and has a bar and refreshment facilities. There are ample free parking spaces around the venue and the hall provides both wheelchair access and a lift.

70 mlynedd o greu cerddoriaeth yn y Rhyl

Sefydlwyd Clwb Cerdd y Rhyl gan Michael Lewis MBE ym 1947. Fel mudiad elusennol o dan ofal yr aelodau, mae’n chwarae rhan sylweddol ym mywyd diwylliannol nid yn unig y dref ond arfordir Gogledd Cymru gyfan. Rydym yn dibynnu’n llwyr ar y bobl sy’n mynychu ein cyngherddi, cyfraniadau a chodi arian er mwyn cynnig llwyfan i rai o’r cerddorion gorau a mwyaf diweddar heddiw ynghyd â sêr sydd wedi hen ennill eu plwyf yn y maes cerddoriaeth clasurol.

Prif ganolfan cerddoriaeth clasurol fyw Gogledd Cymru

Mae canolfannau digwyddiadau fel Theatr Clwyd a Venue Cymru yn cynnig nifer fychain o ddigwyddiadau clasurol ond dim ond Clwb Cerdd Y Rhyl sy’n cynnig cyfres o 12 cyngerdd pob blwyddyn. Ymysg y cyfres o enwau byd enwog y bu braint gennym ni eu gwahodd yn ystod ein 70 mlynedd o wasanaeth mae Martha Argerich, John Lill, Bryn Terfel, John Ogden a Nigel Kennedy.

12 cyngerdd o’r radd flaenaf, Hydref hyd at Fawrth. Ynghŷd â chyngerdd Enwogion yn yr Haf

Un o nodau’r clwb pob tymor ydy cefnogi cerddorion ifanc yng Ngogled Cymru sy’n ystyried gyrfa yn y byd cerddoriaeth. Am y tair blynedd diwethaf, buom yn noddi gweithdai ysgolion o dan arweiniaid ein artistiaid sy’n ymweld â ni. Bu i’r artistiaid hefyd gynnal dosbarthiadau-meistri fel rhagarweiniad i’w cyngherddau gyda’r nos.

Rhai o gerddorion newydd gorau yn Ewrop.

Buom bob amser yn ymdrechu, yn llwyddiannus fel arfer, i ddenu’r perfformwyr gorau posib y gallwn ni eu fforddio ar gyfer ein cynulleidfaoedd o chwaeth. O gerddorfeydd siambr i ensembles pres, unawdwyr llinynnol, piano, offerynnau chwyth ac offerynnwyr taro i gorau a chantorion. Ein nod bob amser ydy cynnig cerddoriaeth fyw o’r safon orau posib y tu allan i’r prif ganolfannau trefol. Ni fydd tymor 2018-19 yn wahanol i’r arfer.

Ein piano cyngerdd Bösendorfer ardderchog

Ers inni dderbyn piano cyngerdd Steinway am y tro cyntaf, mae’r clwb wedi ymfalchïo mewn medru cynnig offeryn o’r radd flaenaf i’r pianyddion gorau un. Mae’r Bösendorfer Imperial Grand yn hen law ar fedru trin tonau rhagorol Llŷr Williams a pherfformiadau gorchestol Andrew Wilde neu ei protege Slava Sidorenko – buasen nhw’n dweud yn syth tasai’r piano ddim yn ddigonol!

Acwstig ardderchog Neuadd Dref y Rhyl sydd wedi ei ailwampio

Mae’n bosib ei fod yn un o neuaddau cyngherddau gorau un ar arfordir Gogledd Cymru, gydag acwstig arbennig, dros 300 o seddi neuadd moethus a chyfleusterau bar a lluniaeth. Mae digonedd o lefydd parciau o amgylch y ganolfan ac mae mynediad i bobl gyda chadeiriau olwyn a lifft yn y neuadd.

Dolenni i safleoedd eraill o ddiddordeb: Oriel y Cerddorion, Cyfansoddi Cerddoriaeth, Gŵyl Gerddoriaeth Rhyngwladol Gogledd Cymru