Rhyl Music Club

North Wales International Concert Series 2017-18  


7.30 pm December 13th

Welsh Chamber Orchestra, Artistic Director, Anthony Hose

Soloists: Jeremy Huw Williams baritone, Ellis Thomas piano

Anthony has a long connection to our club. Tonight he brings with him both a well established singer and a rising young, and “local”, pianist whose musical career we are following with great interest.

Programme: Divertimento in F major, K138   Wolfgang Amadeus Mozart

The Dark Island    Grace Williams
Prologue

Piano Concerto in D Minor BWV 1052     Johann Sebastian Bach

‘The Soul’s Expression’    Eleanor Alberga

Hobed o Hilion    William Mathias

Capriol Suite   Peter Warlock

more WCO … more Jeremy Huw …

This concert is sponsored by:

7.30 yh Rhagfyr 13eg

Cerddorfa Siambr Cymru, Cyfarwyddwr Artistig, Anthony Hose

Unawdwyr: Jeremy Huw Williams bariton Ellis Thomas piano

Mae gan Anthony gysylltiad ers amser maith gyda’n clwb. Heno mi fydd yng nghwmni canwr sydd wedi hen ennill ei blwyf a phianydd “lleol” ifanc ar ei gynnydd ac ydym yn ymddiddori yno ef a’i yrfa cerddorol.

Ymysg y perfformiadau bydd:  Divertimento in F major, K138   Wolfgang Amadeus Mozart

The Dark Island    Grace Williams
Prologue

Piano Concerto in D Minor BWV 1052     Johann Sebastian Bach

‘The Soul’s Expression’    Eleanor Alberga

Hobed o Hilion    William Mathias

Capriol Suite   Peter Warlock

Caiff y cyngerdd ei noddi gan Barc Pendine

more WCO … more Jeremy Huw …

7.30 pm January 10th

Dinara Klinton piano

Last season’s great find, the outstanding Ukrainian pianist has been performing in Europe and the USA under the “András Schiff Presents” banner.

We re-booked her immediately!

The Liszt means that we will have heard more than half of the Transcendentals in her two concerts.

 • Bach-Busoni: Prelude and Fugue in D major, BWV 532
 • Medtner: Sonata in B flat major “Sonata Romantica”, Op 53 No 1
 • Beethoven: Sonata No 28 in A, op. 101
 • Liszt: Transcendental Etudes nos 8-9

more …

7.30 yh Ionawr y 10fed

Dinara Klinton piano

Darganfyddiad gwych y tymor diwethaf, bu’r pianydd rhagorol Wcrainaidd yn perfformio yn Ewrop a’r Unol Daleithiau o dan y faner “András Schiff Presents”. Bu inni drefnu iddi berfformio eto yn syth bin! Mae’r Liszt yn golygu ein bod ni wedi clywed dros hanner y Trosgynolion yn ei dwy gyngerdd.

 • Bach-Busoni: Rhagarweiniad a Ffiwg mewn D fwyaf, BWV 532
 • Medtner: Sonata mewn B meddalnod fwyaf “Sonata Romantica”, Op 53 Rhif 1
 • Beethoven: Sonata Rhif 28 mewn A, op. 101
 • Liszt: Transcendental Etudes rhifau 8-9

more …

7.30 pm January 24th

The McLachlan family

Ruth, Matthew, Callum and Murray demonstrate their pianistic prowess in transcriptions of four of Mozart’s piano quartets and Elizaveta Saul brings her quartet with three ex-Chetham’s students who performed the Schumann Quintet recently.

We as a club offer them an unusual opportunity while they give us fantastic music.

 • W.A.Mozart: piano concertos 9, 12, 13, 14

more McLachlan … more Chetham’s …

7.30 yh Ionawr y 24ain

Y Teulu McLachlan

Aiff Ruth, Matthew, Callum a Murray ati i ddangos eu medrau pianistig gyda thrawsgrifiadau o bedwar pedwarawd piano Mozart ac mae Elizaveta Saul yn dod a’i phedwarawd gyda thri cyn-fyfyrwyr o Chetham wnaeth berfformio’r Pumawd Schumann yn ddiweddar.

Rydym ni fel clwb yn cynnig cyfle unigryw iddyn nhw tra’u bod nhw yn perfformio cerddoriaeth arbennig inni.

 • W.A.Mozart: concerti piano 9, 12, 13, 14

more McLachlan … more Chetham’s …

7.30 pm February 7th

Jonathan Radford saxophone Kaoli Ono piano

 The highly gifted saxophonist on the prestigious Making Music AYCA scheme is joined by the equally impressive Kaoli from the Conservatoire de Lyon. Jonathan attended Chethams, obtained his MA in Paris where he was the first British saxophonist to enter Claude Delangle’s world famous class and now continues his studies at the Royal College of Music.

Kaoli Ono has just completed her repetiteur studies at the Paris Conservatoire including a year in Berlin.

 • Gershwin: Rhapsody in Blue for soprano, alto and tenor saxophone and piano
 • Debussy: Rhapsodie for alto saxophone and piano
 • Grieg: (violin) sonata op.8
 • Lauba Christian: Jungle for solo alto saxophone
 • Vitali Tomaso: Chaconne in G minor
 • Vivancos Bernat: Moustik’s Etude
 • Albeniz: Suite Española op.47 – # 1 Granada, #5 Asturias, #3 Sevilla
 • Iturralde Pedro: Pequeña Czarda

more Jonathan … more Kaoli …
The Philip and Dorothy Green Award for Young Concert Artists

7.30 yh Chwefror y 7fed

Jonathan Radford sacsoffon Kaoli Ono piano

 Bydd y sacsoffonydd amryddawn ar y cynllun Making Music AYCA mawreddog yn nghwmni’r llawn cynamryddawn Kaoli o’r Conservatoire de Lyon. Bu i Jonathan fynychu Chethams, ac fe enillodd ei MA ym Mharis lle’r oedd y sacsoffonydd Prydeinig cyntaf i fod yn rhan o ddosbarth byd enwog Claude Delangle. Mae erbyn hyn yn parhau gyda’i astudiaethau yn y Coleg Cerddoriaeth Frenhinol.

Bu i Kaoli Oni gwblhau ei hastudiaethau repetiteur yng Nghonservatoire Paris yn ddiweddar a bu iddi astudio yn Berlin am flwyddyn hefyd.

 • Gershwin: Rhapsody in Blue ar gyfer  soprano, alto a thenor sacsoffon a phiano
 • Debussy: Rhapsodie ar gyfer alto sacsoffon a phiano
 • Grieg: (ffidil) sonata op.8
 • Lauba Christian: Jungle ar gyfer unawdydd alto sacsoffon
 • Vitali Tomaso: Chaconne mewn G leiaf
 • Vivancos Bernat: Moustik’s Etude
 • Albeniz: Suite Española op.47 – # 1           Granada, #5 Asturias, #3 Sevilla
 • Iturralde Pedro: Pequeña Czarda

more Jonathan … more Kaoli …

Gwobr Philip a Dorothy Green ar gyfer Artistiaid Cyngherddau Ifanc

7.30 pm February 21th

Isata, Konya and Jeneba Kanneh-Mason

Following her performance here last year with brothers Sheku and Braimah, Isata returns with two of her piano-playing sisters from this incredible
family.

Before each movement of the Ravel we will have the relevant poem by Aloysius Bertrand which inspired Ravel to write this music and club member Denis Pithon will help us to understand why.

 • Brahms: Hungarian Dances selection
 • Ravel: Gaspard (with poetry)
 • Chopin: Sonata No 3
 • Liszt: Sonetto del Petrarca 104
 • Scarlatti: Sonata K455
 • Haydn: Sonata E Minor XVI
 • Chopin: Scherzo No 3.

more …

7.30yh Chwefror yr 21ain

Isata, KonyaJeneba Kanneh-Mason

Yn dilyn ei pherfformiad yma y llynedd gyda’i brodyr Sheku a Braimah, mae Isata yn dychwelyd gyda dwy o’i chwiorydd sydd hefyd yn bianyddion o’r teulu anhygoel hwn. Cyn pob symudiad y Ravel, byddwn yn clywed y gerdd berthnasol gan Aloysius Bertrand wnaeth ysbrydoli Ravel i ysgrifennu’r darn o gerddoriaeth hon a bydd un o aelodau’r clwb, Denis Pithon, yn ein helpu i ddeall y rheswm dros y gerddoriaeth.

 • Brahms: Hungarian Dances selection
 • Ravel: Gaspard (gyda barddoniaeth)
 • Chopin: Sonata Rhif 3
 • Liszt: Sonetto del Petrarca 104
 • Scarlatti: Sonata K455
 • Haydn: Sonata E leiaf XVI
 • Chopin: Scherzo Rhif 3

more …

7.30 pm March 7th

Jonathan Richards – guitar with Syrinx recorders

Jonathan is an accomplished guitarist who has visited us many times over the years and tonight he returns with music extending from the Elizabethan age through to the early 20th century jazz period.

Syrinx is composed of Catherine Robinson (Director), Alan Collins, Carolyn Sherlock and Joy Shutt.

 • Jonathan: Dowland, Tansman, Tarrega and others
 • Syrinx: from Elizabethan to jazz
 • Jonathan + Syrinx: Vivaldi guitar concerto

more …

7.30yh Mawrth y 7fed

Jonathan Richards – gitâr gyda Phibgyrn Syrinx

Mae Jonathan yn gitarydd medrus sydd wedi ymweld â ni sawl gwaith dros y blynyddoedd. Heno mae’n dychwelyd gyda cherddoriaeth yn deillio o’r oes Elisabethaidd hyd at y cyfnod jazz ar ddechrau’r 20fed ganrif.

Aelodau’r Syrinx ydy Catherine Robinson (Cyfarwyddwr), Alan Collins, Carolyn Sherlock a Joy Shutt.

 • Jonathan: Dowland, Tansman, Tarrega ac eraill
 • Syrinx: o Elisabethaidd i jazz
 • Jonathan + Syrinx: Concerto gitâr Vivaldi

more …

7.30 pm March 21st

Karolos Ensemble

Harriet Mackenzie violin Sarah-Jane Bradley viola Graham Walker cello

Harriet has been to Rhyl with Kosmos and Milos Milivojevic, with Danny Driver as a duo, and now as part of a new ensemble of eight musicians. Her other persona is as part of Retorica, a violin duo. She performs world-wide and makes recordings which tend to get rave reviews.

 • Schubert: String Trio in B flat, D.581
 • Dodgson: String Trio No.1
 • Beethoven: String Trio in E flat, Op.3

more Harriet … more Sarah-Jane … more Graham … more Karolos …

This concert is supported with the help of the Stephen Dodgson Trust.

7.30yh Mawrth yr 21ain

Ensemble Karolos 

Harriet Mackenzie ffidil Sarah-Jane Bradley fiola Graham Walker sielo

Mae Harriet wedi bod i’r Rhyl eisoes gyda Kosmos a Milos Milivojevic, fel deuawd gyda Danny Driver ac mae hi yma y tro yma fel than o ensemble newydd o wyth cerddor. Mae ei phersona arall fel rhan o Retorica, deuawd ffidil. Mae hi’n perfformio ledled y byd ac yn cynhyrchu recordiadau sy’n tueddu i dderbyn adolygiadau gwych.

 • Schubert: Triawd Llinynnol mewn B meddalnod, D.581
 • Dodgson: Triawd Llinynnol Rhif. 1
 • Beethoven: Triawd Llinynnol mewn E meddalnod, Op.3

Caiff y cyngerdd ei gefnogi gyda help Ymddiriedolaeth Stephen Dodgson.

more Harriet … more Sarah-Jane … more Graham … more Karolos …

Registered Charity Number 501671

Find us on Facebook Also on: www.concert-diary.com www.bachtrack.com